و یا مطالب خود را با آدرس تلگرام bestprogramer@ درمیان بگذارید

رویداد CursorChanged:
شنبه 12 اسفند 1396 ساعت 10:59 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این رویداد زمانی اجرا می گردد که در هنگام اجرای برنامه خاصیت Cursor کنترل به کمک کد تغییر نماید.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود
مرتبط با: رویدادها , VB.NET , #C ,
رویداد ControlRemoved:
پنجشنبه 18 آبان 1396 ساعت 09:58 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
توجه: برای استفاده از این رویداد ابتدا باید مطالب رویداد ControlAdded را اجرا نمایید تا کنترلی به فرم اضافه گردد و سپس این مطالب را مطالعه نمایید.
این رویداد زمانی اجرا می شود که یکی از کنترلهای روی فرم را با کد نویسی حذف نمایید.

طرزکار:
1- یک پروژه ایجاد نموده و بر روی آن یک دکمه قرار دهید.
2-کدهای زیر را در بخش Public فرم قرار دهید


VB
  Private Sub Control_Removed(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.ControlEventArgs)
        MessageBox.Show(("The control named " + e.Control.Name + " has been removed from the form."))
    End Sub


#C
private void Control_Removed(object sender, System.Windows.Forms.ControlEventArgs e)
       }
; MessageBox.Show(("The control named " + e.Control.Name + " has been removed from the form."))
        {


3- کدهای زیر را بر روی دکمه قرار دهید.

VB
 Dim tempCtrl As Control
        For Each tempCtrl In Me.Controls
            If tempCtrl.Name = "textBox1" Then
                Me.Controls.Remove(tempCtrl)
            End If
        Next tempCtrl


#C
foreach (Control tempCtrl in this.Controls)
            }
                if (tempCtrl.Name == "textBox1")
                }
;this.Controls.Remove(tempCtrl)
                {
           {4- بر روی رویداد Load فرم کد زیر را قرار دهید.

VB
   AddHandler Me.ControlRemoved, AddressOf Me.Control_Removed

#C
;this.ControlRemoved += this.Control_Removed

5- در رویداد ControlAdded فرم کد زیر را تایپ نمایید.

VB
"مهندس حبیبی"=Me.Text 

#C
;"مهندس حبیبی"=Me.Text

با اجرای برنامه و حذف نمودن کنترل به کمک دکمه خواهید دید کلمه مهندس حبیبی بر روی نوار عنوان قرار می گیرد.


لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودمرتبط با: رویدادها , VB.NET , #C ,
رویداد ControlAdded:
سه شنبه 16 آبان 1396 ساعت 11:59 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این رویداد زمانی اجرا میشود که یک کنترل بر روی فرم اضافه گردد. برای درک بیشتر به مثال زیر دقت نمایید.

مثال:
1- یک پروژه ایجاد نموده و بر روی آن یک دکمه قرار دهید.
2-کدهای زیر را در بخش Public فرم قرار دهید

VB
 Private Sub Control_Added(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.ControlEventArgs)
        MessageBox.Show(("The control named " + e.Control.Name + " has been added to the form."))
    End Sub

#C
private void Control_Added(object sender, System.Windows.Forms.ControlEventArgs e)
        }
;MessageBox.Show(("The control named " + e.Control.Name + " has been added to the form."))
        {

3- کدهای زیر را بر روی دکمه قرار دهید.

VB
() Dim textBox1 As New TextBox
        textBox1.Size = New Size(100, 10)
        textBox1.Location = New Point(10, 10)
"textBox1.Name = "textBox1
        Me.Controls.Add(textBox1)


#C
;()TextBox textBox1 = new TextBox
;textBox1.Size = new Size(100, 10)
          
; textBox1.Location = new Point(10, 10)
;"textBox1.Name = "textBox1
;this.Controls.Add(textBox1)4- بر روی رویداد Load فرم کد زیر را قرار دهید.

VB
     AddHandler Me.ControlAdded, AddressOf Me.Control_Added

#C
;this.ControlAdded += this.Control_Added

5- در رویداد ControlAdded فرم کد زیر را تایپ نمایید.
VB
"مهندس حبیبی" = Me.Text 

#C
;"مهندس حبیبی" = this.Text

با اجرای برنامه و اضافه نمودن کنترل به کمک دکمه خواهید دید کلمه مهندس حبیبی بر روی نوار عنوان قرار می گیرد.


لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودمرتبط با: رویدادها , VB.NET , #C ,
رویداد ContextMenuStripChanged:
سه شنبه 16 آبان 1396 ساعت 11:56 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این رویداد زمانی اجرا می شود که مقدار خاصیت ContextMenuStrip کنترل تغییر نماید. به طور مثال اگر بر روی فرم دو ContextMenuStrip داشته باشیم و اولی را به فرم نسبت بدهیم و بر روی یک دکمه کدی را بنویسیم که دومی را به فرم نسبت دهد این رویداد برای فرم اجرا می شود.

لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودمرتبط با: رویدادها , VB.NET , #C ,
رویداد FormClosing:
دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 ساعت 09:20 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این رویداد پیش از رویداد FormClosed اجرا می گردد و کدهایی که در این رویداد نوشته شود عملاً زمانی اجرا می شوند که فرم در حال بسته شدن استلطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودمرتبط با: رویدادها , VB.NET , #C ,
رویداد FormClosed:
دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 ساعت 09:20 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این رویداد آخرین رویداد اجرایی در فرم می باشد. به طور کلی برای اجرای دستوراتی استفاده می شود که میخواهیم با بسته شدن فرم اجرا شود مانند کدهای ذخیره سازی در بانک .لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودمرتبط با: رویدادها , VB.NET , #C ,

برچسب‌ها: رویداد FormClosed , FormClosed ,رویداد Deactivate :
دوشنبه 14 اسفند 1396 ساعت 10:00 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این رویداد زمانی اجرا می شود که فرم از حالت تمرکز خارج شود به طوری که فرمی باز باشد و زمانی که فرم دیگری روی آن قرار گیرد عملاً رویداد Deactivate اجرا می گردد.البته باید گفت در صورت نمایش فرم هایی مانند MessageBox باز هم این رویداد اجرا می گردد.

مثال:
1- پروژه ای را اجراء نمایید و از منوی Project گزینه Add Window Form  را انتخاب نموده و فرم جدیدی را به پروژه اضافه نمایید.
2- دکمه ای بر روی فرم قرار دهید و با کلیک بر روی آن فرم دوم فراخوانی نمایید
VB
Dim Fo2 as New Form2
Fo2.Show

#C
;()Form a = new Form2
;()a.Show

3- حال بر روی فرم اول بروید و کلیک نمایید. در اینجا رویداد Activated فرم اول اجرا می گردد.
4- به کمک دکمه فرم دوم را باز نمایید.
4- حال بر روی فرم دوم بروید و کلیک نمایید. در اینجا رویداد Deactivate فرم اول اجرا می گردد.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودمرتبط با: رویدادها , VB.NET , #C ,

برچسب‌ها: رویداد Deactivate , Deactivate ,رویداد ClientSizeChanged :
پنجشنبه 21 بهمن 1395 ساعت 09:47 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این رویداد با اندکی تفاوت همانند رویداد Resize می باشد. اگر کدی در این رویداد نوشته شود با هر تغییر در اندازه صفحه اجرا می گردد. اما تفاوت آن با رویداد Resize در این است که همواره یکبار بیشتر اجرا می شود یعنی اگر در فرم های معمولی روی هر دو رویداد ClientSizeChanged  و Resize کد بنویسید بدانید که پس از اجرای فرم رویداد ClientSizeChanged دو بار و Resize یک بار اجرا می شود. این درصورتی است که سیاست استفاده از رویداد ClientSizeChanged برای فرم های فرزند می باشد که در این فرم ها رویداد ClientSizeChanged یک بار اجرا می شود اما رویداد Resize اجرا نمی شود(فقط در اجرای اولین بار فرم). در کل پس از شروع کار در فرم با هر تغییر در اندازه فرم هز دو رویداد پا به پای هم احرا می شوند و تنها تفاوت آنها در احرای اول می باشد.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودمرتبط با: رویدادها , VB.NET , #C ,
رویداد ContextMenuChanged :
دوشنبه 15 آبان 1396 ساعت 10:56 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این رویداد زمانی اجرا میشود که متد ContextMenu دچار تغییر شده یا ساخته شود. برای آنکه بتوانید این مطلب را درک نمایید لازم میدان تا توضیح کاملی را ارائه نمایم.

مثال:
1- پروژه ای را ساخته و یک Button روی آن قرار دهید.
2-در بخش Public فرم کدهای زیر را قرار دهید
:VB

()Public Sub AddContextmenu

() Dim m As New ContextMenu
        Me.ContextMenu = m

     
()  Dim menuItem1 As New MenuItem
   
()  Dim menuItem2 As New MenuItem

" menuItem1.Text = "New
"menuItem2.Text = "Open

        m.MenuItems.Add(menuItem1)
        m.MenuItems.Add(menuItem2)

("منوها ساخته شد بر روی فرم راست کلیک نمایید")MessageBox.Show

    End Sub


#C

()public void AddContextmenu
        {

;() ContextMenu m = new ContextMenu
     
; this.ContextMenu = m

;()MenuItem menuItem1 = new MenuItem
;()MenuItem menuItem2 = new MenuItem

"menuItem1.Text = "New;
"menuItem2.Text = "Open;

; m.MenuItems.Add(menuItem1)
;m.MenuItems.Add(menuItem2)

;("منوها ساخته شد بر روی فرم راست کلیک نمایید")   MessageBox.Show

        }

3- بر روی دکمه کد زیر را قرار دهید.

VB
() Call AddContextmenu

#C
;()AddContextmenu

4- در رویداد ContextMenuChanged فرم کد زیر را قرار میدهید.

VB
 "مهندس حبیبی" = Me.Text

#C
; "مهندس حبیبی" = this.Text 

همانطور که مشاهده می نمایید با فشردن کلید کدهای ساخت ContextMenu اجرا گشته و بر روی فرم یک منو ایجاد می نماید که با کلیک راست نمودن روی فرم مشاهده می نمایید. چون این تغییر بر روی ContextMenu فرم انجام می شود باعث میگردد تا رویداد مورد نظر روی فرم اجرا شده و کدها اجرا گردیده و کلمه حبیبی روی نوارعنوان فرم چاپ شود.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودمرتبط با: رویدادها , VB.NET , #C ,
رویداد BindingContextChanged:
جمعه 30 مهر 1395 ساعت 11:45 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
در اینجا لازم میدانم ابتدا BindingContext را به شما معرفی نمایم. این مِتُد برای دسترسی به ControlBindingsCollection و اضافه کردن و تغییر اشیاء در اتصال به مجموعه فرامین بانک می باشد. به کمک این فرمان می شود هر گونه دستور را از این طریق به بانک اطلاعاتی وصل نمود.
این رویداد زمانی که
مِتُد BindingContext تغییر نماید اجراء می گردد.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودمرتبط با: رویدادها , VB.NET , #C ,
رویداد ChangeUICues:
جمعه 30 مهر 1395 ساعت 10:55 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این رویداد یک رویداد گزارشی می باشد. به طور کلی در برنامه های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و باعث می گردد تا برنامه نویس گزارشی از حالات مختلف صفحه کلید در دست داشته باشد و در صورتی که بخواهد برای هر حالت کد نویسی نماید از خروحی های این رویداد استفاده می نماید.

بطور مثال:
1- پروژه ای را ایجاد نمایید و یک کادر متن و دکمه درون آن قرار دهید.
2- بر روی رویداد ChangeUICues روی فرم قرار گرفته و کدهای زیر را بر روی آن وارد نمایید.
در زبان VB:

() Dim messageBoxVB As New System.Text.StringBuilder
        messageBoxVB.AppendFormat("{0} = {1}", "ShowFocus", e.ShowFocus)
        messageBoxVB.AppendLine()
        messageBoxVB.AppendFormat("{0} = {1}", "ShowKeyboard", e.ShowKeyboard)
        messageBoxVB.AppendLine()
        messageBoxVB.AppendFormat("{0} = {1}", "ChangeFocus", e.ChangeFocus)
        messageBoxVB.AppendLine()
        messageBoxVB.AppendFormat("{0} = {1}", "ChangeKeyboard", e.ChangeKeyboard)
        messageBoxVB.AppendLine()
        messageBoxVB.AppendFormat("{0} = {1}", "Changed", e.Changed)
        messageBoxVB.AppendLine()
        MessageBox.Show(messageBoxVB.ToString(), "ChangeUICues Event")


در زبان #C:

System.Text.StringBuilder messageBoxCS = new System.Text.StringBuilder();
messageBoxCS.AppendFormat("{0} = {1}", "ShowFocus", e.ShowFocus );
messageBoxCS.AppendLine();
messageBoxCS.AppendFormat("{0} = {1}", "ShowKeyboard", e.ShowKeyboard );
messageBoxCS.AppendLine();
messageBoxCS.AppendFormat("{0} = {1}", "ChangeFocus", e.ChangeFocus );
messageBoxCS.AppendLine();
messageBoxCS.AppendFormat("{0} = {1}", "ChangeKeyboard", e.ChangeKeyboard );
messageBoxCS.AppendLine();
messageBoxCS.AppendFormat("{0} = {1}", "Changed", e.Changed );
messageBoxCS.AppendLine();
MessageBox.Show(messageBoxCS.ToString(), "ChangeUICues Event" );

3- پروژه را اجرا نمایید تا و نتیجه ای مانند شکل زیر را مشاهده نمایید.
لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود
مرتبط با: رویدادها , VB.NET , #C ,
رویداد BackgroundImageLayoutChanged:
جمعه 30 مهر 1395 ساعت 10:53 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این رویداد زمانی کاربرد دارد که کاربر خاصیت  BackgroundImageLayout را درون کنترل مورد نظر تغییر دهد.
لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودمرتبط با: رویدادها , VB.NET , #C ,
رویداد Click :
یکشنبه 28 شهریور 1395 ساعت 09:26 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این رویداد زمانی اجرا میشود که شما بر روی کنترل مورد نظر کلیک نمایید.


لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودمرتبط با: #C , VB.NET , رویدادها ,

برچسب‌ها: رویداد Click , Click ,رویداد CausesValidationChanged:
جمعه 15 مرداد 1395 ساعت 09:54 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این رویداد زمانی اجرا میشود که شما خاصیت CausesValidation را به کمک کد تغییر دهید اما این خاصیت چیست؟

این خاصیت مشخص می نماید  که آیا با ارسال فرم به سمت سرور به سبب اعتبار سنجی انجام گیرد یا خیر میتوانید برخی از کنترلهایی را که نیاز به اعتبار سنجی ندارد را غیر فعال نمایید.


لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودمرتبط با: رویدادها , VB.NET , #C ,
رویداد AutoValidateChanged:
دوشنبه 11 مرداد 1395 ساعت 05:04 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این رویداد زمانی اجرا میشود که شما خاصیت AutoValidate را تغییر دهید اما این خاصیت چیست؟
برخی از برنامه نویسها به جای آنکه از کنترلها برای طراحی فرم استفاده نمایند ، با کد نویسی این عمل را انجام میدهند این خاصیت مشخص مینماید که آیا کدهای این نوع کنترلها فعال باشد یا خیر


لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودمرتبط با: رویدادها , VB.NET , #C ,
رویداد BackColorChanged:
دوشنبه 28 تیر 1395 ساعت 04:32 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
از این رویداد زمانی استفاده می شود که می خواهیم کدهایی هنگام تغییر رنگ کنترل اجرا شود. بطور کلی اگر کدهایی در این رویداد در هر کنترلی نوشته شود پس از تغییر رنگ همان کنترل کدها اجرا می گردد.

لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود


رویداد BackgroundImageChanged:
یکشنبه 20 تیر 1395 ساعت 09:52 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت زمانی اجرا می گردد که عکس پشت زمینه کنترل تغییر نماید. بطور کلی در صورت قرار گیری کد در این رویداد اگر کاربر با اجرای دستورالعملی عکس پشت زمینه را تغییر دهد کدهای این رویداد اجرا می گردد

لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودمرتبط با: رویدادها , VB.NET , #C ,
رویداد AutoSizeChanged:
یکشنبه 13 تیر 1395 ساعت 03:57 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
اگر درون این رویداد کدی تایپ شود زمانی اجراء می گردد که کنترل مورد نظر خاصیت AutoSize را تغییر دهد به طور مثال اگر شما کد مورد نظر خود را درون بخش AutoSizeChanged یک فرم بنویسید در صورتی که خاصیت AutoSize را True و یا False نمایید این کدها اجراء می شود.


لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودمرتبط با: VB.NET , #C , رویدادها ,
رویداد Activated:
چهارشنبه 26 خرداد 1395 ساعت 09:08 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این رویداد دومین رویدادی است که در فرم اجرا می شود . البته باید بگوییم که هرگاه فرمی انتخاب شود به آن معنا می باشد که رویداد Activated اجراء می گردد. البته در اینجه باید گفت اگر کدی در این رویداد نوشته شود اجرا خواهد شد.

مثال:
1- پروژه ای را اجراء نمایید و از منوی Project گزینه Add Window Form  را انتخاب نموده و فرم جدیدی را به پروژه اضافه نمایید.
2- دکمه ای بر روی فرم قرار دهید و با کلیک بر روی آن فرم دوم فراخوانی نمایید
VB
Dim Fo2 as New Form2
Fo2.Show

#C
;()Form a = new Form2
;()a.Show

3- حال بر روی فرم اول بروید و کلیک نمایید. در اینجا رویداد Activated فرم اول اجرا می گردد.
4- حال بر روی فرم دوم بروید و کلیک نمایید. در اینجا رویداد Activated فرم دوم اجرا می گردد.لطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شودمرتبط با: #C , رویدادها , VB.NET ,

برچسب‌ها: رویداد Activated , Activated ,خاصیت ScrollBarsEnabled :
دوشنبه 10 خرداد 1395 ساعت 09:02 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست میثم حبیبی | ( نظرات )
این خاصیت زمانی کاربرد دارد که سایت مورد نظر درون صفحه جای نگیرد به طوری که اگر دارای پارامتر True باشد در دوطرف کنترل نوار پیمایش ظاهر می گردد و صورت False شدن این خاصیت نوار پیمایش حذف می گردد.

نکته: در صورت مقدار دهی پارامتر False  درون صفحه می توانید با فشردن کلید وسط و حرکت موس به اطراف حرکت نمودلطفاً با نکته نظر های خود مرا در بهبود آموزش هرچه بهتر یاری نمایید
هر مطلبی اگر نا مفهوم بود کافی است در بخش نظرات بیان نمایید تا اصلاح شود
 
گفتمان مدیر
نویسندگان
نظر سنجی
آیا از مطالب سایت راضی هستید
دیگر موارد
بازدید کل :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
آخرین بازدید :شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات